Úrazové poistenie - AUTO

Všetci vieme, aké riziká nám denne hrozia pri (vedení) riadení áut na cestách. Často je to nepatrný moment, spôsobujúci dopravnú nehodu a úraz, ktorý prinesie nemalé problémy. Aj preto vytvorila Wüstenrot poisťovňa pre svojich klientov produkt Úrazové poistenie - AUTO, ktorý vďaka zaujímavému poistnému krytiu a rozsahu rizík, pomôže ľahšie preklenúť následky udalostí, ktoré sa s úrazmi viažu.

ČO POISŤUJEME
Poistenie sa dojednáva pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom s celkovou poistnou sumou 35 000 € s možnosťou výberu z dvoch variantov poistenia s tým, že ak má klient na jednej poistnej zmluve uzatvorené obe poistenia, poistná suma 35 000 € sa nedelí medzi obe, ale na každom type poistenia zostáva celková poistná suma 35 000 €.

Úrazové poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
Ide o poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom pre všetky osoby prepravované poisteným vozidlom v čase vzniku poistnej udalosti bez ohľadu na to, kto viedol v čase vzniku poistnej udalosti poistené vozidlo.
Toto poistenie je ideálne v prípadoch, ak motorové vozidlo vedie striedavo viacero vodičov (napr. v rámci rodiny to môžu byť manželia a v prípade poistenia motorového vozidla vo vlastníctve firmy to môžu byť rôzni zamestnanci, ktorí toto vozidlo využívajú).

Úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle vedenom poistenou osobou
V tomto prípade ide o poistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom pre všetky osoby prepravované vozidlom, ktorého vodičom je v čase vzniku poistnej udalosti poistená osoba uvedená v poistnej zmluve (vodič motorového vozidla). Znamená to, že dojednaním tohto poistenia je krytá poistná udalosť na akomkoľvek motorovom vozidle, ktoré práve vedie poistená osoba, pokiaľ dané motorové vozidlo spadá do kategórie nami poistiteľných vozidiel.
Poistené motorové vozidlá

• do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane,
• s maximálnym počtom sedadiel 9,
• ktorých vek nepresiahol 10 rokov,
• s prideleným evidenčným číslom SR,
• v dobrom technickom stave s platnou technickou kontrolou.

Rozsah poistenia
Poistnou udalosťou je úraz alebo jeho následok, ktorým bola osoba prepravovaná vo vozidle postihnutá počas trvania poistenia a ktorý vznikol v súvislosti s prevádzkou vozidla na území definovanom v územnej platnosti poistenia:
• pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla,
• počas jazdy vozidla,
• pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
• pri krátkodobých zastávkach vozidla, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore určenom pre jazdu vozidla,
• pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.),
• po dopravnej nehode, alebo v blízkosti miesta nehody.

Poistná suma

Poistná suma spolu vo výške 35 000 € platí pre všetky osoby prepravované vozidlom v čase vzniku poistnej udalosti, a to pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a pre prípad smrti spôsobenej úrazom.
Na slovenskom poistnom trhu je zvykom, že poistná suma sa stanovuje podľa „sedadlového systému". Vo Wüstenrot poisťovni je poistná ochrana vždy 35 000 € pre všetky osoby prepravované v motorovom vozidle. To znamená, že sa neznižuje ani v prípade, ak je vodič v aute sám. Ak je auto plné, poistná suma sa vydelí počtom osôb.
Napríklad, ak sa v aute prepravujú v čase poistnej udalosti 4 osoby, na jednu osobu pripadá poistná suma vo výške 8 750 € (35 000 € : 4 = 8 750 €). Ak sa prepravuje v aute sám vodič, poistná suma pre neho je vo výške 35 000 €.

Územná platnosť poistenia

Poistenie platí na celom území Európy, vrátane európskej časti Turecka, Estónska, Litvy a Lotyšska s výnimkou ostatných štátov bývalého ZSSR.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom úrazového poistenia,, kontaktujte nás na t.č.: 02/555 713 83